Vil­nius

Lietuvos Rytas - - 18 -

Fa­bi­jo­niš­kių gat­vė­je esan­čia­me spor­to klu­be stai­ga su­ne­ga­la­vo 73 me­tų vy­riš­kis. Ba­sei­ne plau­kio­ju­siam vy­rui pa­si­da­rė blo­ga.

Gre­ta plau­kio­jęs ki­tas 61 me­tų vy­ras puo­lė gel­bė­ti ne­lai­mė­lio. Jis iš­trau­kė žmo­gų iš van­dens ir pra­dė­jo gai­vin­ti. Bu­vo iškvies­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai. Jie at­vy­kę konsta­ta­vo vy­riš­kio mir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.