Ne­pri­ta­rė iš­va­doms

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mas va­kar po svars­ty­mo ne­pri­ta­rė lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos iš­va­doms dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos veik­los.

Už tai, kad bū­tų pri­tar­ta pag­rin­di­nio – Tei­sės ir tei­sė­t­var­kos – ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tam pro­jek­tui, bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai, 56 – prieš, trys su­si­lai­kė. Pro­jek­tas pa­skir­tas Kul­tū­ros ko­mi­te­tui, ku­riam va­do­vau­ja vals­tie­čių ved­lys R.Kar­bau­skis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.