Ga­lės siųs­ti dau­giau

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mas va­kar vi­sais bal­sais nu­ta­rė, kad da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir tar­nau­ti NATO bei ES ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se Lie­tu­va 2019 m. ga­lės siųs­ti iki 520, o 2020 m. – iki 670 ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų.

Iki šiol bu­vo ga­li­ma siųs­ti iki 455 as­me­nų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.