Su­griu­vo pa­sta­tas

Lietuvos Rytas - - 8 -

Iš pa­sta­to, su­griu­vu­sio pir­ma­die­nio va­ka­rą Pran­cū­zi­jos pie­tuo­se esan­čio Mar­se­lio mies­to cent­re (nuo­tr.), griu­vė­sių gel­bė­to­jai iš­trau­kė ant­ro žu­vu­sio žmo­gaus la­vo­ną. Au­kos iki šiol dar ne­at­pa­žin­tos. Po griu­vė­siais ga­li bū­ti dar 3–6 žu­vu­sie­ji.

Pir­ma­die­nį vie­na­me iš cent­ri­nių Mar­se­lio ra­jo­nų su­griu­vo du ava­ri­nės būk­lės na­mai. Vie­na­me iš jų, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, in­ci­den­to me­tu ga­lė­jo bū­ti 12 žmo­nių. Ki­to na­mo gy­ven­to­jai bu­vo iš­kel­din­ti anks­čiau, bet gel­bė­to­jai ne­at­me­ta, kad tuo me­tu, kai pa­sta­tas su­griu­vo, ja­me ga­lė­jo bū­ti be­na­mių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.