Už­puo­lė mo­čiu­tę

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ari­zo­nos vals­ti­jo­je JAV 11-me­tis nu­žu­dė se­ne­lę, lie­pu­sią jam su­si­tvar­ky­ti kam­ba­rį. Įvyk­dęs žmog­žu­dys­tę vai­kas po to nu­si­žu­dė.

65 me­tų Y.Wo­odard nu­šau­ta į gal­vą, kai sa­vo na­muo­se žiū­rė­jo te­le­vi­zo­rių drau­ge su sa­vo vy­ru. Gink­las pri­klau­sė jam.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.