Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja

Lietuvos Rytas - - 3 -

Va­kar pra­si­dė­jo ofi­cia­li sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pra­dė­jo pri­imi­nė­ti pra­šy­mus re­gist­ruo­ti po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viais. Sa­vi­val­dos rin­ki­mai bus su­reng­ti ki­tų me­tų ko­vo 3 d.

Va­kar stei­gia­muo­sius do­ku­men­tus VRK jau pri­sta­tė rin­ki­mų ko­mi­te­tas „R.Ši­ma­šiaus ko­man­da „Už Vil­nių, ku­riuo di­džiuo­ja­mės!“Da­bar­ti­nis sos­ti­nės me­ras R.Ši­ma­šius ne­at­me­tė, kad šis ko­mi­te­tas at­ei­ty­je virs par­ti­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.