Ap­do­va­no­ti ka­riai

Lietuvos Rytas - - 3 -

Va­kar Aly­taus Ro­tu­šės aikš­tė­je kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos me­da­liais „Už tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas“ap­do­va­no­ti 34 pro­fe­si­nės tar­ny­bos ka­riai ir ka­riai sa­va­no­riai, ku­rie ke­tu­ris mė­ne­sius da­ly­va­vo Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je Ma­ly­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.