Ra­gi­ni­mai Mek­si­kai

Lietuvos Rytas - - 9 -

Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ta­ry­bos de­le­ga­tai pa­ra­gi­no Mek­si­kos val­džią la­biau steng­tis sie­kiant už­kirs­ti ke­lią žmo­nių din­gi­mams ir ap­sau­go­ti ša­ly­se esan­čius žur­na­lis­tus ir žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tus.

Mek­si­ko­je 35 tūkst. žmo­nių yra lai­ko­mi din­gu­siais. Ši ša­lis lai­ko­ma vie­na pa­vo­jin­giau­sių žur­na­lis­tams dirb­ti.

Vien šie­met Mek­si­ko­je nu­žu­dy­ta 10 ži­nias­klai­dos at­sto­vų.

Mek­si­kos pa­rei­gū­nai prob­le­mos ne­nei­gia ir pri­pa­žįs­ta, kad ša­ly­je yra di­džiu­lių prob­le­mų žmo­gaus tei­sių sri­ty­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.