Gra­si­no su­si­sprog­din­ti

Lietuvos Rytas - - 9 -

Va­kar Pran­cū­zi­jos po­li­ci­ja su­lai­kė ne­ži­no­mą mo­te­rį, ku­ri gra­si­no su­sprog­din­sian­ti bom­bą Diun­ker­ko mies­to li­go­ni­nė­je.

Liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad ry­tą ji at­ėjo į Grei­to­sios pa­gal­bos sky­rių ir pra­dė­jo gra­sin­ti dar­buo­to­jams, bet įkai­tų ne­pa­ėmė.

Įs­tai­gos per­so­na­las ir pa­cien­tai bu­vo eva­kuo­ti, ta­čiau vė­liau mo­te­ris bu­vo su­lai­ky­ta. Pa­rei­gū­nai pra­ne­šė įta­rian­tys, kad ji tu­ri psi­chi­kos prob­le­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.