Iš­lais­vi­no mok­s­lei­vius

Lietuvos Rytas - - 9 -

Tre­čia­die­nį Ka­me­rū­no šiau­rės va­ka­ruo­se pa­grob­ti 79 mok­s­lei­viai bu­vo iš­lais­vin­ti. Jie bu­vo pa­grob­ti pir­ma­die­nį ang­liš­kai kal­ban­čio­je ša­lies da­ly­je.

Ka­me­rū­no šiau­rės va­ka­ruo­se gink­luo­tos gru­puo­tės ko­vo­ja už ne­pri­klau­so­my­bę nuo li­ku­sios pran­cū­ziš­kai kal­ban­čios ša­lies da­lies. Anks­čiau val­džios pa­jė­gos į su­ki­lė­lių ata­kas rea­guo­da­vo bru­ta­lio­mis kerš­to prie­mo­nė­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.