Iš­gąs­di­no dir­žas

Lietuvos Rytas - - 9 -

Bar­se­lo­nos Šven­tų­jų ge­le­žin­ke­lio sto­tis va­kar bu­vo eva­kuo­ta dėl pra­ne­ši­mų apie la­ga­mi­ne ap­tik­tą bom­bą.

Po­li­ci­ja iš­lai­pi­no dvie­jų trau­ki­nių ke­lei­vius ir at­siun­tė iš­mi­nuo­to­jų ko­man­dą. Bet vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad iš­gąs­tis ki­lo be pag­rin­do.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dė­me­sį at­krei­pė vie­no ke­lei­vio la­ga­mi­ne bu­vu­si ran­ki­nės gra­na­tos for­mos dir­žo sag­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.