Nu­bau­dė už maus­ty­mą

Lietuvos Rytas - - 10 -

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba už ne­są­ži­nin­gą ko­mer­ci­nę veik­lą sky­rė bend­ro­vei „Pa­link“, val­dan­čiai „Iki“par­duo­tu­vių tink­lą, 10 tūks­tan­čių eu­rų, o bend­ro­vei „Ri­mi Lie­tu­va“, val­dan­čiai „Ri­mi“par­duo­tu­vių tink­lą, – 8 tūkst. eu­rų bau­dą.

„Iki“par­duo­tu­vė­se var­to­to­jams iš vi­so ne­bu­vo pri­tai­ky­tos ar pri­tai­ky­tos ma­žes­nės nei skelb­tos nuo­lai­dos ar­ba pre­kės kai­nos ka­so­je ne­ati­ti­ko kai­nų, nu­ro­dy­tų kai­no­la­py­je.

„Ri­mi“pre­ky­bos tink­lo dvie­jo­se par­duo­tu­vė­se nu­sta­ty­ta, kad pre­kių kai­nos len­ty­no­se ne­ati­ti­ko ka­so­je pa­tei­kia­mų kai­nų, taip pat var­to­to­jams ne­bu­vo pri­tai­ky­tos skelb­tos nuo­lai­dos.

Šie­met bend­ro­vėms „Ri­mi Lie­tu­va“ir„Pa­link“jau­bu­vo­skir­to­s­bau­dos po 11 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.