Ga­vo pa­rei­gas

Lietuvos Rytas - - 12 -

Lie­tu­vos ma­si­nio fu­tbo­lo aso­cia­ci­jos ne­ei­li­nia­me su­si­rin­ki­me nau­juo­ju or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tu bu­vo iš­rink­tas 38 me­tų Ser­ge­jus Sly­va. Jis ta­po ir Lie­tu­vos fu­tbo­lo fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­riu.

Bu­vęs fu­tbo­lo tei­sė­jas šie­met ke­lis mė­ne­sius ėjo Vil­niaus „Žal­gi­rio“klu­bo spor­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas, bet pa­si­kei­tus tre­ne­riams pa­li­ko sos­ti­nę.

S.Sly­va už­baigs at­si­sta­ty­di­nu­sio Ana­to­li­jaus Ste­cen­kos pra­dė­tą ka­den­ci­ją, ku­ri truks iki 2021ųjų sau­sio.

Rin­ki­muo­se da­ly­va­vo du kan­di­da­tai – S.Sly­va ir Vai­do­tas Raste­nis. 11 aso­cia­ci­jos na­rių bal­sa­vo už S.Sly­vą, du na­riai bal­są ati­da­vė už jo kon­ku­ren­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.