Ga­lės ri­bo­ti pel­ną

Lietuvos Rytas - - 5 -

Sei­mas va­kar pri­ėmė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas pa­tai­sas, ku­rios leis­tų ri­bo­ti ant­sto­lių ir no­ta­rų pel­ną.

Pre­zi­den­tė D.Gry­bauskai­tė taip pat yra pa­tei­ku­si pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias, kad ant­sto­lių at­ly­gi­ni­mas ne­vir­šy­tų 15 proc. iš­ieš­ko­tos su­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.