P.Urb­šys no­ri tap­ti me­ru

Lietuvos Rytas - - 5 -

Pa­ne­vė­žy­je įsteig­tas rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Kur­ki­me jau­kų mies­tą KARTU“, ku­rio na­riai pa­tvir­ti­no Sei­mo na­rio P.Urb­šio kan­di­da­tū­rą į mies­to me­rus.

Da­bar­ti­nis Pa­ne­vė­žio me­ras R.M.Rač­kaus­kas, ku­ris nuo pa­rei­gų lai­ki­nai nu­ša­lin­tas dėl įta­ri­mų korup­ci­ja, bu­vo iš­rink­tas kaip rin­ki­mų ko­mi­te­to „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KARTU“at­sto­vas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.