A.Ku­bi­liaus ka­rje­ra

Lietuvos Rytas - - 5 -

Že­my­no kon­ser­va­to­rius vie­ni­jan­čios Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Hel­sin­ky­je me­tu vi­sos cent­ro de­ši­nės par­ti­jos bu­vo pa­ra­gin­tos pa­lai­ky­ti Sei­mo na­rio eks­pre­mje­ro kon­ser­va­to­riaus A.Ku­bi­liaus kan­di­da­tū­rą į Eu­ro­pos Ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus pa­rei­gas. A.Ku­bi­lius ti­ki­si, kad jį pa­lai­kys ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė, ku­ri tu­rė­tų pa­teik­ti pre­ten­den­tą į šį pos­tą.

Šiuo me­tu Eu­ro­pos Ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius yra bu­vęs Nor­ve­gi­jos pre­mje­ras, lei­bo­ris­tas Th.Jag­lan­das. Jo ant­ro­ji pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja bai­gia­si 2019 m.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.