Ruo­šis iš­sto­ji­mui

Lietuvos Rytas - - 7 -

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja to­liau ruo­šia­si ga­li­my­bei, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė iš Bend­ri­jos pa­si­trauks be su­si­ta­ri­mo dėl „Brexit“są­ly­gų.

Pra­de­da­mi or­ga­ni­zuo­ti spe­cia­lūs se­mi­na­rai ES aukš­to ran­go pa­rei­gū­nams. Per juos bus sie­kia­ma ge­riau pa­ruoš­ti ša­lis na­res sky­ry­boms be su­tar­ties, ap­ta­ria­mi klau­si­mai, su­si­ję su fi­nan­si­nė­mis ope­ra­ci­jo­mis, skry­džiais ir pa­sie­nio kont­ro­le.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mas iš ES įvyks ko­vo 29-ąją, bet iki šiol Briu­se­lio ir Lon­do­no de­ry­bi­nin­kams ne­si­se­ka su­si­tar­ti dėl to­les­nių san­ty­kių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.