Di­ri­guos pir­mi­nin­kė

Lietuvos Rytas - - 10 -

Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vo­je vers­lo gru­pių „Vil­niaus pre­ky­ba“va­do­ve ski­ria­ma J.Bi­vai­ny­tė (nuo­tr.), ku­ri yra ir šios bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kė. Pla­nuo­ja­ma, kad ji bend­ro­vei va­do­vaus, kol bus ras­tas nau­jas nuo­la­ti­nis di­rek­to­rius.

Da­bar­ti­nis va­do­vas M.Čat­raus­kas nuo šiol va­do­vaus tų pa­čių ak­ci­nin­kų val­do­mai įmo­nių gru­pei, už­si­iman­čiai in­ves­ta­vi­mo veik­la. M.Čat­raus­kas taip pat pa­lie­ka „Vil­niaus pre­ky­bos“val­dy­bą ir „Maxi­ma gru­pės“ste­bė­to­jų ta­ry­bą. tuo­to­jų val­do­mai „Fur­ni­tu­re1“, ku­ri taip sieks stip­rin­ti po­zi­ci­jas bal­dų elekt­ro­ni­nės pre­ky­bos rin­ko­je.

Rin­kos ty­ri­mų duo­me­ni­mis, pre­kės žen­klas „Ber­ry“yra tarp „TOP 3“ži­no­miau­sių pre­kės ženk­lų Lie­tu­vos bal­dų pre­ky­bos rin­ko­je. Jis ori­en­tuo­tas į vi­du­ti­nės ir aukš­tes­nės kla­sės seg­men­tą ir rin­ko­je iš­si­ski­ria pla­čiau­siu bal­dų pa­si­rin­ki­mu.

Kartu su pre­kės ženk­lu „Fur­ni­tu­re1“įsi­gis ir šiuo me­tu „Klai­pė­dos bal­dų pre­ky­bos“val­do­mą elekt­ro­ni­nę par­duo­tu­vę, ku­ri pir­kė­jams siū­lo dau­giau nei 9 tūks­tan­čių pa­va­di­ni­mų bal­dų ir na­mų ak­se­su­a­rų asor­ti­men­tą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.