Kli­bi­na M.Ma­jaus­ką

Lietuvos Rytas - - 3 -

60 Sei­mo vals­tie­čių, „so­cial­dar­bie­čių“ir „tvar­kie­čių“įre­gist­ra­vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, kad bū­tų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja pa­teik­ti iš­va­dą dėl pag­rin­do pra­dė­ti kon­ser­va­to­riui M.Ma­jaus­kui ap­kal­tos pro­ce­są. Po­li­ti­kas kal­ti­na­mas spau­di­mu apie jo ga­li­mą sek­su­a­li­nį prie­ka­bia­vi­mą pra­bi­lu­sioms mer­gi­noms.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.