Įta­ria šni­pi­nė­ji­mu

Lietuvos Rytas - - 16 -

Į at­sar­gą iš­ėjęs Aust­ri­jos ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas įta­ria­mas ke­lis de­šimt­me­čius šni­pi­nė­jęs Ru­si­jai. In­for­ma­ci­ją pas­kel­bė Aust­ri­jos kanc­le­ris S.Kur­zas (nuo­tr.).

Bend­ra­dar­biau­ti su Ru­si­ja pul­ki­nin­kas pra­dė­jo pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je ir tai da­rė iki šių die­nų.

Dėl šių įta­ri­mų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rė K.Kneissl, be­je, per sa­vo ves­tu­ves šo­ku­si su V.Pu­ti­nu, iš­si­kvie­tė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vie­no­je ir at­šau­kė nu­ma­ty­tą vi­zi­tą į Ru­si­ją.

In­for­ma­ci­ją apie pul­ki­nin­ko vyk­dy­tą šni­pi­nė­ji­mą Aust­ri­jos žval­gy­ba ga­vo iš ki­tos Eu­ro­pos ša­lies.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.