Par­duos laip­tus

Lietuvos Rytas - - 16 -

Pa­ry­žiu­je auk­cio­ne bus par­duo­da­mas Eif­fe­lio bokš­to ori­gi­na­lių laip­tų frag­men­tas.

Šių sraig­ti­nių laip­tų frag­men­tas yra dau­giau kaip 4 met­rų aukš­čio, tu­ri 25 pa­ko­pas ir sve­ria ke­lis šim­tus ki­lo­gra­mų.

Tai laip­tų at­kar­pa, jun­gu­si ant­rą ir tre­čią bokš­to aukš­tus prieš įren­giant lif­tus.

1889 me­tų pa­sau­li­nei pa­ro­dai pa­sta­ty­tas bokš­tas prie Se­nos yra vie­na la­biau­siai lan­ko­mų įžy­my­bių pa­sau­ly­je.

Auk­cio­ne 50 tūkst. eu­rų ver­ti­na­mus laip­tus bus ga­li­ma įsi­gy­ti lap­kri­čio 27 die­ną.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.