Va­dž­gi­rys

Lietuvos Rytas - - 24 -

Va­kar anks­tų ry­tą žu­vo Jur­bar­ko ra­jo­no kai­me gy­ve­nan­tys 58 ir 57 me­tų su­tuok­ti­niai. Jų na­me dėl du­jų nuo­tė­kio įvy­ko ga­lin­gas spro­gi­mas.

Šei­mi­nin­kai gy­ve­no tvar­kin­gai, rū­pi­no­si so­dy­ba ir na­mu, ku­ris bu­vo šil­do­mas su­skys­tin­to­mis du­jo­mis. Ug­nia­ge­siai tei­gė, jog ke­li du­jų ba­lio­nai bu­vo lai­ko­mi na­mo rū­sy­je, to­dėl ir įvy­ko tra­ge­di­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.