Van­džio­ga­la

Lietuvos Rytas - - 24 -

1941 me­tų va­sa­rą nu­žu­dy­tiems žy­dų tau­ty­bės žmo­nėms at­min­ti skir­tas me­mo­ria­las ati­da­ry­tas Kau­no ra­jo­no mies­te­ly­je. Čia žy­dai gy­ve­no nuo XVI am­žiaus kar­tu su lie­tu­viais, len­kais ir sen­ti­kiais ru­sais. Bend­ruo­me­nė tu­rė­jo sa­vo si­na­go­gą, mo­kyk­lą.

Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą mies­te­ly­je vei­kė apie 20 ne­di­de­lių žy­dų par­duo­tu­vė­lių, du ma­lū­nai, vil­nų kar­šyk­la, odų ap­dir­bi­mo cechas, res­to­ra­nas.

1941 me­tų lie­pos 8-ąją bu­vo su­nai­kin­ta apie 400 Bab­tų ir Van­džio­ga­los žy­dų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.