SIL­VA RE­RUM

Pra­tęs sė­dė­ti ne va­lan­do­mis, o me­tais

Zmones. Legendos - - Turinys - Ka­zys Bo­ru­ta ir Eg­lė Dalia Bo­ru­tai­tė-Ma­kariū­nie­nė.

Su­dė­tin­go li­ki­mo ir di­de­lio ta­len­to iš Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties, Liud­vi­na­vo vals­čiaus, Kū­lo­kų kai­mo, ki­lęs Ka­zys Bo­ru­ta Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gy­ve­no ir mo­kė­si Mask­vo­je, grį­žo į Lie­tu­vą, ėmė­si auš­ri­nin­kų veik­los. Nuo jau­nys­tės tu­rė­jo rū­pes­čių dėl po­li­ti­nių pa­žiū­rų – jau 1924-ai­siais už da­ly­va­vi­mą Ge­gu­žės 1-osios de­monst­ra­ci­jo­se bu­vo iš­mes­tas iš mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos, eg­za­mi­nus lai­kė eks­ter­nu, emig­ra­vo į Lat­vi­ją, iš ten – į Vie­ną, dar vė­liau – Ber­ly­ną, bend­ra­dar­bia­vo žur­na­le „Tre­čias fron­tas“, „Die­no­vi­dy­je“, ki­to­je spau­do­je. Ge­riau­siai ži­no­mi jo ro­ma­nai – „Me­di­niai ste­buklai“, „Jur­gio Pa­ke­tu­rio kla­jo­nės“, „Sun­kūs pa­mink­lai“ir, be abe­jo, „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“, ku­ris ir šian­dien yra mo­kyk­lų prog­ra­mo­je. Ket­vir­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je Ka­zys Bo­ru­ta ta­po itin svar­biu lie­tu­vių po­e­zi­jos kū­rė­ju, pri­ly­gu­siu sa­vo bend­ra­am­žiams – Sa­lo­mė­jai Nė­riai ar Jo­nui Ais­čiui. Jo ei­lė­raš­čiai, kaip ir „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“, vers­ti į už­sie­nio kal­bas.

Po­pu­lia­rus, drau­gų mėg­tas ir gerb­tas, kol bu­vo gy­vas, daž­niau ne­įver­tin­tas nei pa­liaup­sin­tas, iš­gy­ve­nęs aud­rin­gą as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą – anks­ti ta­pęs naš­liu, vė­liau du­syk ve­dęs, – tai nuo­tru­pos pa­sa­ko­ji­mų apie Ka­zį Bo­ru­tą.

O ko­kį jį at­si­me­na vi­en­tur­tė duk­tė? Prie puo­de­lio ar­ba­tos su­sė­da­me gau­sy­be kny­gų nu­krau­ta­me Eg­lės Da­lios ir jos vy­ro, ži­no­mo fi­zi­ko, ha­bi­li­tuo­to fi­zi­nių moks­lų dak­ta­ro, eks­per­i­men­ti­nės bran­duo­lio fi­zi­kos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­ko Kęs­tu­čio Ma­kariū­no, na­muo­se An­ta­kal­ny­je, kur gar­bin­giau­sio­je vie­to­je ka­bo Ka­zio Boru­tos ir jo pir­mo­sios žmo­nos bei duk­ters ma­mos Onos port­re­tai. Jie, kaip ir ki­ti pa­veiks­lai ant šių sie­nų, kur­ti gar­siau­sių XX am­žiaus Lie­tu­vos me­ni­nin­kų, Eg­lės tė­čio bi­čiu­lių.

Ona ir Ka­zys Boru­tos su duk­re­le Eg­le J. Tu­mo-Vai­ž­gan­to gat­vės bal­ko­ne

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.