MA­DA

Cha­nel magija

Zmones. Legendos - - Turinys - Co­co Cha­nel.

Lei­dyk­los ti­ra­žuo­ja jos biog­ra­fi­ją, nes ji ne­iš­ven­gia­mai tam­pa be­st­se­le­riu. Ta biog­ra­fi­ja nau­do­jo­si ir pa­ti Cha­nel: dau­gu­ma jos iš­ra­di­mų – la­bai as­me­niš­ki, gi­mę ne iš vaiz­duo­tės, o iš mad­mu­aze­lės komp­lek­sų, jos at­si­mi­ni­mų, aist­rų, iš­gy­ve­ni­mų. O ir Kar­las La­ger­fel­das, re­ani­ma­vęs mer­din­čius „Cha­nel“ma­dos na­mus, mo­ka kur­sty­ti le­gen­dą. Vis­ką su­su­ma­vus, kar­tais at­ro­do, kad jei ma­žy­lė Co­co ne­bū­tų gi­mu­si, da­bar­ti­nė ma­da at­ro­dy­tų kaip dyk­vie­tė. Kur be­si pirš­tu, vi­sur – jos pa­li­ki­mas. Nors kai ku­rie tų daik­tų iš­ties at­ro­do ne­ma­rūs.

Dei­man­tų vė­ri­nys, ku­ris bu­vo su­kur­tas spe­cia­liai Ni­co­le Kid­man, kai ši ta­po „Cha­nel N° 5“vei­du

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.