La­biau­siai įkvėp­da­vo mei­lė

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

„Nie­ka­da ne­tu­rė­jau sva­jo­nės tap­ti fo­to­gra­fu, nors fo­to­gra­fi­ja do­mė­jau­si nuo ma­žų die­nų“, – var­ty­da­mas di­džiu­lį sa­vo nuo­trau­kų ar­chy­vą pri­si­pa­žįs­ta sep­ty­nias­de­šimt ket­ve­rių ak­to­rius Vy­tau­tas TOM­KUS. Di­de­liuo­se vo­kuo­se tarp gau­sy­bės jo su­kur­tus vaid­me­nis ki­ne ir te­at­re pri­me­nan­čių kad­rų – ir pa­ties da­ry­tos žmo­nos, duk­ters, bend­ra­kur­sių fo­to­gra­fi­jos.

Pir­ma­sis Vy­tau­to fo­to­gra­fa­vi­mo mo­ky­to­jas bu­vo kai­my­nas, iš jo nu­si­pir­ko pa­pras­tą vo­kiš­ką fo­to­a­pa­ra­tą. „Bai­gęs sep­tin­tą kla­sę, vi­siš­ko­je pa­ca­nys­tė­je, įsi­dar­bi­nau gim­to­jo Rad­vi­liš­kio ma­ši­nų ir trak­to­rių sto­ty­je pa­die­niu dar­bi­nin­ku – ka­siau ang­lis, dur­pes. No­rė­jau su­tau­py­ti mo­der­nes­niam fo­to­a­pa­ra­tui, – pri­si­me­na. – Rad­vi­liš­ky­je to­kių daik­tų ne­bu­vo. Kaž­kas pa­sa­kė, kad rei­kė­tų va­žiuo­ti į Ka­li­nin­gra­do sri­tį. Už­dirb­tus rub­lius ma­ma man įsiu­vo į dra­bu­žius, ir pre­ki­niais trau­ki­niais zui­kiu iš­vy­kau į So­vets­ką ieš­ko­ti mo­der­naus fo­to­a­pa­ra­to.“

Ak­to­rius pri­si­me­na, kad ten nu­si­pirk­tas „ Zor­kij“jam bu­vo di­džiau­sia lai­mė. Pa­aug­lį kvies­da­vo įam­žin­ti ir ves­tu­vių, ir lai­do­tu­vių. Bū­da­mas mo­ki­nys, Vy­tau­tas kai­my­nus fo­to­gra­fuo­da­vo net pa­sams: „Kam­ba­ry­je ant sie­nos iš­temp­da­vau pa­klo­dę ir pleš­kin­da­vau vi­sus no­rin­čius. Ko­ri­do­riu­je įsu­kau rau­do­ną lem­pą – tai bu­vo ma­no laboratorija. Jau­čiau­si tik­ras fo­to­gra­fas!“

Sa­vo „ Zor­kij“jis pa­si­ėmė ir va­žiuo­da­mas stu­di­juo­ti ak­to­rys­tės į tuo­me­ti­nę Vil­niaus kon­ser­va­to­ri­ją. „Bu­vau pag­rin­di­nis kur­so fo­to­gra­fas“, – kva­to­ja pri­si­min­da­mas. Gra­žiau­si tuo me­tu jo su­kur­ti fo­to­port­re­tai – bend­ra­kur­sės Li­li­jos Mu­le­vi­čiū­tės. Ta­da jie­du drau­ga­vo, po stu­di­jų su­si­tuo­kė. „Ma­ne įkvėp­da­vo mei­lė, – pri­si­pa­žįs­ta. – Kai ji ne­si­sek­da­vo, iš liū­de­sio pa­si­im­da­vau fo­to­a­pa­ra­tą ir nak­tį ei­da­vau į Jau­ni­mo so­dą. Apa­ra­tą pri­tai­sy­da­vau prie me­džio ir nu­sta­tęs il­gą iš­lai­ky­mą da­ry­da­vau „me­ni­nes“gam­tos nuo­trau­kas.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.