1974

Ne­pra­šo­vė pro ša­lį

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cent­ro ko­mi­te­to pir­ma­sis se­k­re­to­rius Pet­ras Griš­ke­vi­čius (1924–1987) bu­vo už­kie­tė­jęs me­džio­to­jas, to­dėl Ša­kių ra­jo­no Le­ni­no ko­lū­kio pir­mi­nin­kas Kos­tas Gli­kas ne­pra­šo­vė pro ša­lį pen­kias­de­šimt­me­čio pro­ga 1974- ųjų lie­pos 19-ąją pa­do­va­no­da­mas jam šau­tu­vą. Ju­bi­lia­tas do­va­ną čia pat mie­lai ir iš­ban­dė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.