1981

Ne­ho­li­vu­di­nė po­ra

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ho­li­vu­das tu­rė­jo Eli­za­be­th Ta­y­lor ir Ri­char­dą Bur­to­ną, Eu­ro­pos ki­nas – Ro­my Sch­ne­i­der ir Alai­ną De­lo­ną. O lie­tu­viš­ka­me ki­ne vie­na ryš­kiau­sių ro­man­tiš­kų po­rų ta­po kul­ti­nio te­le­vi­zi­jos fil­mo „Rau­don­me­džio ro­jus“, pa­sta­ty­to pa­gal to pa­ties pa­va­di­ni­mo Vy­tau­to Si­ri­jos Gi­ros ro­ma­ną, he­ro­jai Ka­ro­lis Tu­lei­kis ir Ani­ta. Juos su­vai­di­nę ak­to­riai Va­len­ti­nas Ma­sal­skis ir Jūratė Onai­ty­tė gy­ve­ni­me, tie­sa, ne­bu­vo po­ra – tik stu­di­jų drau­gai. Ta­čiau žiū­ro­vų sen­ti­men­tų tai nė kiek ne­su­men­ki­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.