1991

Pan­te­ros jau­nys­tė

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Šian­dien Nao­mi Camp­bell 44- eri ir ji ga­li sma­gin­tis te­ro­ri­zuo­da­ma jau­nas ma­ne­ke­nes iš sa­vo rea­ly­bės šou „The Fa­ce“(ru­sė Ki­ra Dikh­ty­ar skun­dė­si, kad po dar­bo su le­gen­di­niu mo­de­liu pri­rei­kė psi­cho­lo­gų pa­gal­bos, o ki­nės Luo Zi­lin ka­rje­rą ji tie­siog su­žlug­dė, ker­šy­da­ma už ne­va nu­vi­lio­tą bu­vu­sį su­ža­dė­ti­nį Vla­disla­vą Do­ro­ni­ną). Bet pro gri­mą vis ge­riau ma­ty­ti raukš­lės, kal­ba­ma, kad vir­šu­gal­vį, nuo ku­rio slen­ka plau­kai, rei­kia slėp­ti po peru­ku... Ta­čiau nuo­trau­ko­je, da­ry­to­je 1991-ai­siais, ji – su­permo­de­lis. Jau ne­be de­biu­tan­tė, ku­riai rei­kia skin­tis ke­lią al­kū­nė­mis, bet dar ir ne se­na, pa­var­gu­si pan­te­ra. Tie­siog gra­cin­ga ka­ty­tė su Je­a­no Pau­lio Gaultier dra­bu­žiais ir „Cha­nel“pa­puo­ša­lais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.