Gė­lių vai­kų at­si­svei­ki­ni­mas

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Įspū­din­ga hi­pių eros kul­mi­na­ci­ja – Vuds­to­ko mu­zi­kos ir me­nų mu­gė. Taip ofi­cia­liai va­di­no­si

ro­ko fes­ti­va­lis, prieš 45 me­tus, 1969- ųjų rug­pjū­čio 15–18-ąją, vy­kęs Be­te­lio mies­te­ly­je, Niu­jor­ko vals­ti­jo­je. Šven­tė­je ap­si­lan­kė apie pu­sę

mi­li­jo­no žmo­nių, kon­cer­ta­vo to­kios mu­zi­kos le­gen­dos kaip „Cre­e­den­ce Cle­ar­wa­ter Re­vi­val“,

„The Who“, „ Jef­fer­son Air­pla­ne“, „Gra­te­ful De­ad“, Jo­an Ba­ez, Ji­mi Hend­rixas, Ja­nis Jo­p­lin, Car­lo­sas San­ta­na, Joe Coc­ke­ris. Įė­ji­mas į šven­tę bu­vo ne­mo­ka­mas. Dar nie­kad is­to­ri­jos pus­la­piai

ne­bu­vo ver­čia­mi taip links­mai: pa­gal Joe Coc­ke­rio mu­zi­ką hi­pių era per­ėjo į sek­su­a­li­nę re­vo­liu­ci­ją. Tei­gia­ma, kad per fes­ti­va­lį gi­mė du vai­kai ir mi­rė trys žmo­nės: vie­nas per­do­za­vo he­roi­no, ki­tą su­traiš­kė trak­to­rius, tre­čias nu­kri­to

nuo aukš­tu­ti­nių konst­ruk­ci­jų.

Ja­nis Jo­p­lin

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.