1970

Vi­va­la­co­me­dia!

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Jei jis bū­tų gy­vas, lie­pos 31-ąją Louis de Fu­nèsas (1914–1983) švęs­tų šimt­me­tį. Ta­čiau net ko­mi­kus ap­lan­ko te­ta su dal­ge­liu – be abe­jo­nės, kaž­kas juk tu­ri pa­links­min­ti šią da­mą, kur kas daž­niau su­si­du­rian­čią su aša­ro­mis ir skaus­mu. O Louis de Fu­nèsas mo­kė­jo elg­tis su mo­te­ri­mis (nuo­trau­ko­je jis svei­ki­na Pier­ret­te Rai­ną, 1969 me­tų Ni­cos

gra­žuo­lę ir „Mis žie­mą“). Jis bu­vo toks ga­lan­tiš­kas, kol bu­vo gy­vas, – kodėl kas nors tu­rė­tų pa­si­keis­ti po mir­ties?!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.