Ne­pa­pras­ta­sis „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“

Zmones. Legendos - - Viršelio Istorija -

Ra­šy­to­jas Ka­zys Bo­ru­ta apy­sa­ką „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas, ar­ba Kas dė­jo­si anuo me­tu Paud­ru­vės kraš­te“kūrė su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu – Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, su­krės­tas so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos ir ją pa­kei­tu­sios hit­le­ri­nės. Kaip pats yra sa­kęs, jo­je nie­ko ne­są pra­ma­ny­ta, vis­kas su­rink­ta iš lie­tu­vių folk­lo­ro.

Kny­ga pa­sau­lį išvy­do 1945-ųjų spa­lį, kai Lie­tu­va vėl bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos da­lis. Vos jai pa­si­ro­džius, to me­to ofi­cio­ze „Tie­sa“iš­spaus­din­ta re­cen­zi­ja „Su­p­rie­ta­rin­ta tau­to­sa­ka“(pa­si­ra­šy­ta V. Rud­mi­no, už jo slė­pė­si pats laik­raš­čio re­dak­to­rius Gen­ri­kas Zi­ma­nas), ku­rio­je kū­ri­nys su­mai­šy­tas su že­mė­mis: au­to­rius ap­kal­tin­tas su­si­ža­vė­jęs „da­vat­ki­niais prie­ta­rais“ir ban­dy­mu „tau­to­sa­kos pa­gal­ba pa­si­lik­ti nuo­ša­ly nuo da­bar­ties tikro­vės bei ko­vų“. „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ty­liai din­go ir iš kny­gy­nų, ir iš bi­b­lio­te­kų.

1952-ai­siais „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“iš­leis­tas Či­ka­go­je ir tarp emig­ran­tų su­lau­kė di­džiu­lio po­pu­lia­ru­mo, pa­gal apy­sa­ką pa­sta­ty­tas spek­taklis. Tai pas­ka­ti­no rea­guo­ti ir so­vie­ti­nę val­džią: po de­šim­ties me­tų pa­si­ro­dė Ka­zio Boru­tos re­da­guo­tas pa­pil­dy­tas kū­ri­nys. 1961-ai­siais die­no­raš­ty­je jis ra­šė: „Dėl „Bal. Ma­lū­no“ga­li bū­ti ra­mus, jis plum­py­tas, bet ta­ve per­gy­vens [...]. Bus ir ta­vo kan­čia iš­pirk­ta ir nu­švies – bent tru­pu­tė­lį – am­ži­ny­bės pa­tam­sę. Tai ap­si­ra­mink.“Li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jų nuo­mo­ne, tai ne dvi to pa­ties kū­ri­nio re­dak­ci­jos, o du sa­va­ran­kiš­ki kū­ri­niai. Mi­nint ra­šy­to­jo gi­mi­mo šim­tą­sias me­ti­nes, 2005-ai­siais iš­leis­ta pir­mo­ji šio poe­ti­nio ro­ma­no ver­si­ja.

Įdo­mu, kad Lie­tu­vos ki­no stu­di­jos už­sa­ky­mu Ka­zys Bo­ru­ta bu­vo pa­ra­šęs du ki­no sce­na­ri­jaus va­rian­tus, ban­dė ap­mes­ti ope­ros li­b­re­to eski­zą. Sėk­mės su­lau­kęs spek­taklis pa­gal „Bal­ta­ra­gio ma­lū­ną“Kau­no dra­mos te­at­re pa­sta­ty­tas 1967-ai­siais, jau po au­to­riaus mir­ties. Ir šlo­vė, kaip nu­ma­tė die­no­raš­ty­je pats kū­rė­jas, at­ėjo tik tuo­met, kai ne­be­ga­lė­jo tuo pa­si­džiaug­ti, – kny­ga iš­vers­ta į sep­ty­nias už­sie­nio kal­bas, įkvė­pė mu­zi­ki­nį fil­mą, ba­le­tą, iki šiol ši ro­ko ope­ra sta­to­ma, o Šiau­lių dra­mos te­at­re gy­vuo­ja spek­taklis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.