FAK­TAI

Zmones. Legendos - - Įvykis -

• Bal­ti­jos ke­lio il­gis – 650 ki­lo­met­rų (ki­tais duo­me­ni­mis – 595 ki­lo­met­rai). Jis įtrauk­tas į Gu­in­nes­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­gą kaip il­giau­sia žmo­nių gran­di­nė

• Apy­tiks­liais skai­čia­vi­mais, ke­ly­je sto­vė­jo 2–2,5 mi­li­jo­no žmo­nių, iš jų 1 mi­li­jo­nas – lie­tu­vių

• Vi­suo­ti­nę ak­ci­ją or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos są­jū­dis, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos liau­dies fron­tai. Dar­bas už­tru­ko pu­san­t­ro mė­ne­sio

• Bal­ti­jos ke­lio idė­ja bu­vo ori­gi­na­li. Ji su­lau­kė se­kė­jų: 2013 me­tais į 400 ki­lo­met­rų il­gio Ka­ta­lo­ni­jos ke­lią sto­jo ne­pri­klau­so­my­bės nuo Is­pa­ni­jos sie­kian­tys ka­ta­lo­nai, šių me­tų pa­va­sa­rį per 2000 žmo­nių su­si­ki­bo į „Vie­ny­bės gran­di­nę “Ukrai­no­je

... Ukrai­no­je

At­gar­siai Ka­ta­lo­ni­jo­je ir...

Bal­ti­jos ke­lias Es­ti­jo­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.