ĮVEIK­TI ČEKISTUS

Zmones. Legendos - - Likimai -

Kla­jo­nė­se po Si­bi­rą Ka­ro­lis Po­žė­la tie­sio­gi­ne pras­me su­si­grū­mė su če­kis­tais. Pa­ro­do­mo­sios im­ty­nės bu­vo ren­gia­mos cir­ko are­no­se ir Fe­lik­so Dzer­žin­skio šni­pai mė­gi­no įro­dy­ti, kad dvi­ko­vos vyks­ta pa­gal su­si­ta­ri­mą, kas ir ka­da nu­ga­lės. Pra­si­dė­jo ty­ri­mas, į jį bu­vo pa­si­telk­tas ir im­ty­ni­nin­kas iš ČK – Ypa­tin­go­sios ko­mi­si­jos. Kai če­kis­tai at­vy­ko į cir­ką, Ka­ro­lis Po­žė­la pra­dė­jo įro­di­nė­ti, kad kal­bos apie su­si­ta­ri­mus – ne­są­mo­nė. Tik­rin­to­jai prieš­ta­ra­vo: „Jūs su­si­ta­ria­te, kas ir ku­rią mi­nu­tę nu­ga­lės!“Lie­tu­vis gūž­te­lė­jo pe­čiais: „Dėl to ne­rei­kia tar­tis. Duo­ki­te man ko­kį pa­ša­li­nį im­ty­ni­nin­ką ir aš jį pa­gul­dy­siu nu­ro­dy­tu lai­ku.“Į ko­vą sto­jo če­kis­tas im­ty­ni­nin­kas, ir Ka­ro­lis jį aš­tuo­nis kar­tus iš ei­lės pa­gul­dė ant men­čių nu­ro­dy­tu lai­ku...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.