V

Zmones. Legendos - - Vardai -

arai va­rai, pas­kui iš­mie­gi ke­tu­rio­li­ka va­lan­dų, at­si­ke­li ir vėl va­rai. Ne­gal­vo­ji, kad taip va­ry­da­mas nau­do­ji sa­vo iš­tek­lius, ku­rie yra ri­bo­ti“, – prieš lem­tin­gas ato­sto­gas kal­bė­jo Gin­ta­ras Ru­plė­nas. Ne­at­ro­dė, kad ra­mus jo bal­sas dik­to­fo­no įra­še pra­na­šau­tų ne­lai­mę. Ta­čiau bir­že­lio 12-ąją Jor­da­ni­jo­je netru­kus pen­kias­de­šimt­me­tį tu­rė­ju­sį švęs­ti hu­mo­ris­tą iš­ti­ko in­fark­tas. Į vieš­bu­čio kam­ba­rį žmo­nos Da­lios iš­kvies­ti me­di­kai pa­dė­ti nie­kuo ne­ga­lė­jo. Il­sė­tis ra­my­bė­je Gin­ta­ras at­gu­lė An­ta­kal­nio ka­pi­nių Me­ni­nin­kų kal­ne­ly­je. At­si­svei­ki­no su juo ir bu­vę „dvi­ra­ti­nin­kai“, drau­ge try­nę Tei­sės fa­kul­te­to suo­lus Vil­niaus uni­ver­si­te­te, juo­ki­nę mer­gi­nas ir pri­ver­tę ne­pa­liau­ja­mai kva­to­ti Lie­tu­vos mies­tų, mies­te­lių ir kai­mų gy­ven­to­jus. Da­bar jau ži­li ir pli­ki, prie Gin­ta­ro ur­nos juk jie ap­rau­do­jo sa­vo jau­nys­tę.

„Tai bu­vo švie­sios, links­mos, ne­rū­pes­tin­gos die- nos...“– bo­he­miš­ko­je Užu­pio ka­vi­nė­je pa­pras­tai dės­tė Val­das Vi­ži­nis. Su hu­mo­ru šis il­ga­p­lau­kis vy­ras se­no­kai ne­tu­ri nie­ko bend­ra – ke­le­tą me­tų dir­ba die­nos re­dak­to­riu­mi vie­na­me in­ter­ne­to por­ta­le. Anuo­met po­pu­lia­rus te­le­vi­zi­jos hu­mo­ris­tas, hu­mo­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius, vie­nu me­tu mė­gi­nęs jė­gas po­li­ti­ko­je, da­bar ku­k­li­na­si: „Ne­ži­nau, ar ver­tė­jo ma­nęs ieš­ko­ti...“

Ver­tė­jo. Nes re­kla­mi­nės šou gru­pės „Dvi­ra­tis“istorija be Val­do bū­tų pa­pa­sa­ko­ta ne­vi­siš­kai tiks­liai ir ne iki ga­lo. Kaip ir be Gin­ta­ro. Kaip ir be Arū­no Va­lin­s­ko, ku­ris, ket­ve­rius me­tus nar­dęs po gi­liau­sius po­li­ti­kos van­de­nis, grį­žo ten, nuo ko pra­si­dė­jo di­dy­sis „Dvi­ra­čio“žy­gis per Lie­tu­vą – į te­le­vi­zi­ją.

Klau­sy­to­jai pra­smių ras­da­vo dau­giau

„Tai se­na istorija, pra­ėjo be­veik tris­de­šimt me­tų nuo pir­mo­jo mū­sų pa­si­ro­dy­mo, jau te­le­vi­zi­niam

Ko­lū­kio lau­kuo­se su­ma­ny­tos tei­si­nin­kų gru­pės su­dė­tis vis ki­to. Šio­je 1985-ųjų nuo­trau­ko­je po pa­si­ro­dy­mo įsiam­ži­no: (iš kai­rės sto­vi) Gin­ta­ras Pa­šven­skas, Arū­nas Va­lin­s­kas, Val­das Mont­vy­das, Val­das Vi­ži­nis. Klū­pi – Re­mi­gi­jus Preik­šai­tis, Ana­to­li­jus Kor­žo­vas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.