LOGOTIPAS

Zmones. Legendos - - Mada -

Tur­būt la­biau­siai ži­no­mas Cha­nel pa­li­ki­mas – jos logotipas. Aiš­ku, dvi rai­de­lės nė­ra nei dra­bu­žis, nei ak­se­su­aras, ta­čiau, net už­kli­juo­tos ant ki­niš­kos pi­ža­mos, jos iš­lik­tų tuo, kas yra: vi­sa­me pa­sau­ly­je at­pa­žįs­ta­mu ženk­lu. Logotipas šian­dien nau­do­ja­mas kaip „Cha­nel“ju­ve­ly­ri­kos de­ta­lė, jis puo­šia au­di­nius, ava­ly­nę, ran­ki­nes, aki­nių rė­me­lius, ki­tus ak­se­su­a­rus.

Pa­pras­tai ra­šo­ma, kad jį 1925 me­tais su­gal­vo­jo pa­ti mad­mu­aze­lė. Skep­ti­kai siū­lo ir ki­tą ver­si­ją – ne­va di­zai­ną Co­co nu­g­vel­bė iš Châte­au de Crémat. Gin­čy­tis sun­ku, nes vi­sus Ni­co­je esan­čių rū­mų vit­ra­ži­nius lan­gus ir fre­skas puo­šia emb­le­ma: „už pa­ran­kių“su­ki­bu­si C rai­džių po­re­lė, ku­ri at­ro­do vi­siš­kai taip, kaip Cha­nel žen­klas. Ki­ta lo­go­ti­po kil­mė, gal net tik­riau­sia, mi­ni­ma re­tai; ma­tyt, pa­ti di­zai­ne­rė pa­si­sten­gė, kad ji bū­tų pa­mirš­ta. Co­co, di­de­lė me­la­gė, mėg­da­vo po­rin­ti, kad yra kil­min­gos gi­mi­nės pa­li­kuo­nė. Mad­mu­aze­lę ga­li­ma su­pras­ti: gir­tis ne­bu­vo kuo. Vie­nin­te­lis šiek tiek pra­ku­tęs jos gi­mi­nai­tis bu­vo pro­se­ne­lis Jo­se­p­has Cha­ne­lis, bet ir čia – kaip pa­žiū­rė­si. Jis kai­mo smu­k­lė­je pre­kia­vo pras­tu vy­nu ir gerk­lę de­gi­nan­čia deg­ti­ne, ku­rią net at­spa­ri vie­tos liau­dis įsteng­da­vo ger­ti tik už­kąs­da­ma čes­na­ki­ne deš­ra. Dar Co­co pro­se­ne­lis mė­go meis­trau­ti bal­dus ir vi­suo­se įam­žin­da­vo sa­vo var­dą. Bet kai su­pra­to, kad drož­ti JC ir kon­ku­ruo­ti su Jė­zu­mi Kri­s­tu­mi (pran­cū­ziš­kai – Jésus- Ch­ri­st) – ne­krikš­čio­niš­ka, nu­ta­rė pa­si­ten­kin­ti dvie­jų C ries­tai­niu.

Bū­na ir to­kių pa­vyz­džių, kai lo­go­ti­po – dau­giau nei dra­bu­žio: Stel­la Ten­nant 1996- ųjų nuo­trau­ko­je Šiaip jau sa­ko­ma, kad de­monst­ruo­ti eti­ke­tes – pras­tas sko­nis, bet Pa­ris Hil­ton ma­no ki­taip

Ri­tos Oros ran­ki­nė su dvi­gu­bu lo­go­ti­pu Vie­nas iš dau­gy­bės „Cha­nel“ran­ki­nės mo­de­lių, 2005-ie­ji

Va­le­ri­jos Kut­san kū­ri­nys: me­ni­nin­kė mo­de­lių vei­dus nau­do­ja kaip drobę, ant ku­rios įam­ži­na gar­sius pa­veiks­lus, lo­go­ti­pus

Tai, kas nu­guls

ant ran­ki­nių

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.