BRE­TO­NĖ

Zmones. Legendos - - Mada -

Jau­nys­tė­je Co­co vil­kė­jo kor­se­tus, sva­jo­jo apie mei­lę ir dai­ni­nin­kės ka­rje­rą. Tuo, kad jai trūks­ta bal­so, pa­ne­lė taip ir ne­pa­ti­kė­jo. Bet sa­vo iš­vaiz­dą ver­ti­no blai­viai – anks­ti su­pra­to, kad vy­rus trau­kia ne jos mo­te­riš­ki ke­rai, o aštrus lie­žu­vė­lis. Ma­žu­tė, plo­nu­tė, ber­niu­kiš­ka Co­co nu­spren­dė sa­vą­jį „unisek­są“pa­vers­ti ma­da ir ėmė dai­ry­tis į vy­riš­ką ap­ran­gą: siū­ti lais­vas suk­nias iš vy­riš­kam apa­ti­niam tri­ko­ta­žui skir­to džer­sio, vy­riš­kus tvi­do švar­kus tai­ky­ti da­moms, mū­vė­ti pla­čias jū­rei­viš­kas kel­nes, dai­ry­tis į žo­kė­jų, ka­rei­vių, žve­jų uni­for­mas. Kai jos gy­ve­ni­mo mei­lę Art­hu­rą Ca­pe­lį (1881–1919), vi­sų va­di­na­mą Boy, įtrau­kė Pir­ma­sis pa­sau­li­nis ka­ras ir jis ten ra­do sa­vęs ver­tą me­di­ci­nos se­se­rį, Co­co iš ne­vil­ties nu­si­kir­po plau­kus: taip gi­mė bo­bas, ku­rį pa­ry­žie­tės pa­si­ga­vo kaip vi­ru­są – per ke­lias die­nas.

Veš­lios ševe­liū­ros ji ne­te­ko 1917-ai­siais, kai pran­cū­zų ir ame­ri­kie­čių žur­na­lai jau ra­šė, kad mo­te­ris, ne­tu­rin­ti bent vie­no „Cha­nel“, be­vil­tiš­kai at­si­lie­ka nuo ma­dos. Bet jei iš to me­to, kai mad­mu­aze­lė plū­do aša­ro­mis, o jos vardas bu­vo liaup­si­na­mas vi­so­se pa­kam­pė­se, tek­tų iš­rink­ti „pa­tį pa­čiau­sią“daik­tą, tai bū­tų bre­to­niš­ka pa­lai­di­nė (da­tuo­ja­ma 1917 me­tais): pri­mi­ty­vus dry­žuo­tas dra­bu­žis, be­veik jū­rei­viš­ki marš­ki­niai su už­da­ra lai­ve­lio for­mos iš­kirp­te. Gal tik­rai ge­nia­lu tai, kas pa­pras­ta? Ši pa­lai­di­nė su jū­rei­viš­ko­mis kel­nė­mis ta­po hau­te cou­tu­re ma­da – An­ti­bų ir Ni­cos kran­ti­nės at­ro­dė kaip lai­vo de­nis, nes nuo dry­žių mir­gė­jo akys. O jei fak­tus ver­tin­tu­me kaip kos­tiu­mo is­to­ri­ją, bū­tent ši ba­na­li pa­lai­di­nė pa­ra­šė mir­ties nuo­spren­dį kor­se­tui.

Su dry­žuo­to­mis pa­lai­di­nė­mis bu­vo fo­to­gra­fuo­ja­ma In­grid Berg­man, jas vil­kė­jo Co­co drau­gas Pa­b­lo Pi­cas­so ir ko­ne vi­sos ki­tų kar­tų žvaigž­dės: An­dy War­ho­las, Mari­lyn Mon­roe, Eli­za­be­th Ta­y­lor, Aud­rey He­p­burn, Bri­gitte Bar­dot ir t. t. At­si­ver­s­ki­te bet ku­rį vasaros žur­na­lą ir ja­me ne­iš­ven­gia­mai ra­si­te lin­kė­ji­mų nuo Co­co, nes bū­tent su šia pa­lai­di­ne aso­ci­juo­ja­si ne­ma­rus pran­cū­zų Riv­je­ros sti­lius.

La­bai ša­ne­liš­ka Dia­ne Kru­ger Ho­li­vu­de Pir­mo­sios Co­co ma­dos re­for­mos: di­zai­ne­rė su ak­to­re Ina Clai­re, 1931- ie­ji

Aud­rey Tau­tou vai­di­na le­gen­di­nę di­zai­ne­rę fil­me „Co­co prieš Cha­nel“(2009) Clau­dios Schif­fer pa­lai­di­nė su lo­go­ti­pu, 2009-ie­ji Vil­kė­da­ma bre­to­nę fo­to­gra­fams daž­nai po­zuo­da­vo Bri­gitte Bar­dot, 1963- ie­ji

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.