KAMELIJA

Zmones. Legendos - - Mada -

Co­co mė­go puoš­tis gė­lė­mis, jas seg­da­vo į skry­bė­lai­tes, į at­la­pus. Bet mad­mu­aze­lė vi­sa­da stip­riai kve­pi­no­si, to­dėl dirb­ti­nės gė­lės jai ti­ko la­biau už tik­rą­sias. Ka­me­li­jas di­zai­ne­rė ver­ti­no už jų žie­dus – ra­fi­nuo­tus, ta­čiau la­bai tai­syk­lin­gus, ko­ne kla­si­ki­nius. Taip šis au­ga­las ta­po ma­dos na­mų sim­bo­liu, ži­no­mu ne ma­žiau už jų lo­go­ti­pą. Ka­me­li­jų pil­na vi­sur – ant ran­ki­nių, dir­žų, ju­ve­ly­ri­kos. O ir vie­nas šio se­zo­no ste­buk­lų – „Cha­nel“sport­ba­čiai, tirš­tai ap­ki­bę to­mis gė­lė­mis. „Le­ma­rié“dirb­tu­vės, kaž­ka­da ap­rū­pin­da­vu­sios di­zai­ne­rę dirb­ti­nė­mis ka­me­li­jo­mis, jas da­ro ir šian­dien – kas­met apie 40 000 žie­dų.

Yra ir gra­žes­nė ka­me­li­jos at­si­ra­di­mo istorija. Ne­va puokš­tę šių gė­lių jau­nu­tei Co­co do­va­no­jo jos mei­lu­žis Art­hu­ras Ca­pe­lis Boy: tur­būt vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­rį di­zai­ne­rė tik­rai my­lė­jo. Tur­tin­gas, gra­žus, in­te­li­gen­tiš­kas, jis ne vi­sa­da ras­da­vo lai­ko drau­gei, bet nuo­šir­džiai ska­ti­no jos ta­len­tus, fi­nan­sa­vo pir­mą­ją „Cha­nel mo­des“par­duo­tu­vę, rez­gė vers­lo pla­nus, kaip ją plės­ti. Kol Boy bu­vo lais­vas, jie­du gy­ve­no kar­tu, kai ve­dė – re­gu­lia­riai ją lan­kė už­mies­čio vi­lo­je. Bet Co­co vi­sa­da bu­vo sle­pia­ma nuo Boy drau­gų, net iš res­to­ra­no į gat­vę jie iš­ei­da­vo at­ski­rai, tar­si ne­pa­žįs­ta­mi. Di­zai­ne­rė jau­tė­si kaip kur­ti­za­nė, to­dėl čia vi­sai ver­tė­tų pri­plak­ti ir „Da­mą su ka­me­li­jo­mis“– dvie­jų he­ro­jų likimai bu­vo kiek pa­na­šūs. Tik rea­ly­bė­je mi­rė ne my­li­mo­ji, o my­li­ma­sis: Boy žu­vo au­to­a­va­ri­jo­je. Co­co vi­sus na­mus ap­trau­kė juo­du au­di­niu ir il­gam už­si­ra­ki­no juo­se.

San­tū­rios ele­gan­ci­jos ša­li­nin­kė Co­co var­giai ga­lė­jo ti­kė­tis, kad ka­da nors jos sti­lius įkvėps to­kias per­so­nas kaip La­dy Ga­ga Kamelija – la­bai daž­na vie­š­nia „Cha­nel Cou­tu­re“ko­lek­ci­jo­se

Ch­ris­ti­na Ric­ci su at­pa­žįs­ta­ma se­ge

Šią va­sa­rą tur­tin­gos mer­gai­tės avė­jo to­kius sport­ba­čius su ka­me­li­jo­mis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.