MA­ŽA JUO­DA

Zmones. Legendos - - Mada -

To­ji juo­da suk­ne­lė at­si­ra­do 1926-ai­siais, na, bent jau ta­da pa­si­ro­dė „Vo­gue“žur­na­le: pa­siū­ta iš krepo, tie­saus kir­pi­mo, il­ga­ran­ko­vė, su­im­ta ant klu­bų, iki blauz­dų. Vie­nin­te­lės puoš­me­nos bu­vo ke­lios si­jo­no klos­tės ir dvi V for­mos juos­tos, ku­rių bend­ras pie­ši­nys at­ro­dė kaip X rai­dė. Pa­sta­ro­sios, ma­tyt, pri­rei­kė kaip fi­gū­rą vi­zu­a­liai liek­ni­nan­čios gud­ry­bės. Žo­džiu, dra­bu­žis ne­bu­vo la­bai pa­na­šus į tai, ką da­bar va­di­na­me LBD („litt­le black dress“) – ma­ža juo­da suk­nu­te.

Kodėl ji ta­po sen­sa­ci­ja? Pir­miau­sia dėl spal­vos, ku­ri anuo­met bu­vo nau­do­ja­ma vien „iš bė­dos“: juo­das suk­nias vil­kė­jo tik da­mos, su­si­ruo­šu­sios į lai­do­tu­ves, ar­ba naš­lės. Kol Co­co suk­ne­lė dar ne­bu­vo ta­pu­si ma­dos fa­vo­ri­te, kaž­kas iro­ni­za­vo: „Pa­lai­do­ju­si Art­hu­rą Ca­pe­lį, Cha­nel nu­ta­rė, kad vi­so pa­sau­lio mo­te­rys pri­va­lo ne­šio­ti ge­du­lą.“Suk­ne­lė ap­stul­bi­no ir tuo, kad bu­vo uni­ver­sa­li – toks dra­bu­žis ti­ko vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. O svar­biau­sia – at­si­ra­do aukš­to­sios ma­dos ga­mi­nys, ku­rį bu­vo leng­va pri­tai­ky­ti gat­vei. Mi­nė­ta­sis „Vo­gue“iš­pra­na­ša­vo ne pras­čiau už Nost­ra­da­mą: „Ta suk­ne­lė taps vi­sų ge­rą sko­nį tu­rin­čių mo­te­rų uni­for­ma.“

Šiaip jau le­gen­di­nė suk­nu­tė gi­mė iš pyk­čio. Pa­si­bai­gus Pir­ma­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Cha­nel be­veik pa­mir­šo sa­vo nuož­mų kon­ku­ren­tą Pau­lį Po­i­ret. Jos verslas kles­tė­jo, o praš­mat­nūs var­žo­vo tu­ale­tai at­ro­dė ne­pri­tai­ko­mi nau­jam gy­ve­ni­mui. Mad­mu­aze­lė ra­miai vaikš­čio­da­vo gat­vė­mis, ži­no­da­ma, kad jų ne­pa­ma­tys. Ta­čiau kar­tą ji at­ėjo į ope­ros pre­mje­rą ir ne­te­ko amo: ko­ne vi­sos da­mos it su­si­ta­ru­sios vil­kė­jo spal­vin­gas Po­i­ret suk­nias. „Dau­giau to ne­bus! Pri­ver­siu jas vil­kė­ti juo­dai!“– pag­ra­si­no įtū­žu­si mad­mu­aze­lė. Ir su kau­pu iš­pil­dė pa­ža­dą.

Pa­čios Co­co va­ria­ci­jos LBD te­ma: iš 1965- ųjų „Cha­nel“ru­dens– žie­mos ko­lek­ci­jos Ma­ža juo­da Ashley Judd suk­nu­tė Taip at­ro­dė pir­mo­ji ma­ža juo­da suk­nu­tė

Aud­rey He­p­burn he­ro­jė, po fil­mo „Pus­ry­čiai pas Ti­fa­nį“(1961) ta­pu­si pran­cū­ziš­kos ele­gan­ci­jos eta­lo­nu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.