KOS­TIU­MAS

Zmones. Legendos - - Mada -

1954 me­tais Co­co nu­trau­kė ry­šius su „Les Par­fums Cha­nel“. Di­zai­ne­rei li­ko tik 2 pro­cen­tai pel­no, bet kil­nus ir at­lai­dus Wert­hei­me­ris jai mo­kė­jo už ge­riau­sius apar­ta­men­tus „Ri­tz“vieš­bu­ty­je (ten di­zai­ne­rė ap­si­gy­ve­no vi­sam lai­kui), už se­k­re­to­rius, tar­nus, vai­ruo­to­jus, net­gi ko­ji­nes. 71 me­tų mad­mu­aze­lė ga­lė­jo gu­lė­ti ant so­fos ir nie­ko ne­veik­ti. Bet jos pa­dė­tis bu­vo ne­pa­vy­dė­ti­na: per ka­rą Co­co nu­si­dė­jo – už­mez­gė ro­ma­ną su oku­pan­tu Han­su Günt­he­riu von Dinc­kla­ge, ir tau­tie­čiai jai to ne­at­lei­do. Šie san­ty­kiai ne­nu­trū­ko ir po ka­ro, nors bu­vo ga­na ma­kab­riš­ki: vo­kie­tis daž­nai pa­si­skųs­da­vo, kad ne­tu­ri iš ko gy­ven­ti, o Co­co jam iš­ra­šy­da­vo dos­nų če­kį – vei­kiau­siai iš žy­do Wert­hei­me­rio są­skai­tos. Pir­mo­ji po­ka­ri­nė jos ko­lek­ci­ja bu­vo nu­švilp­ta. Ant­ro­ji – taip pat.

Di­zai­ne­rė at­si­tie­sė tik 1955-ai­siais. Tais me­tais ji pa­ro­dė vie­ną kos­tiu­mą ir da­mos ne­pa­jė­gė jam at­si­spir­ti: pa­siū­tą iš tvi­do, tie­sų, ap­kraš­tuo­tą juos­te­le, be apy­kak­lės, kad nie­kas ne­truk­dy­tų Co­co pa­mėg­tai bi­žu­te­ri­jai. Dra­bu­žis ti­ko vi­siems se­zo­nams, tu­rė­jo ki­še­nai­tes ir švel­nų pa­mu­ša­lą, o jo tie­sus kir­pi­mas ska­ti­no ju­de­sio lais­vę. Jį vil­kin­ti mo­te­ris su „Cha­nel 2.55“ran­ki­ne, dvi­spal­viais ba­te­liais ir kamelija at­la­pe ta­po sub­ti­lios ele­gan­ci­jos eta­lo­nu. Vie­nin­te­lė užuo­mi­na į pra­ban­gą bu­vo auk­si­nės sa­gos, puoš­tos žvaigž­dė­mis, liū­tų gal­vo­mis, sau­lu­tė­mis ar dvi­gu­ba C. Kos­tiu­mas, kaip ir juo­da suk­ne­lė, bu­vo uni­ver­sa­lus. Je­anas Pau­lis Gaultier kar­tą pa­sa­ko­jo, ko­kį įspū­dį jam, dar pien­bur­niui, pa­da­rė mer­gi­na, ant per­ma­to­mos glaus­ti­nu­kės vil­kin­ti vin­ta­ži­nį „Cha­nel“švar­ką.

Mo­de­lis vil­ki taip, kaip vil­kė­da­vo pa­ti di­zai­ne­rė, pri­pa­žin­da­vu­si tik sa­vo ženk­lo dra­bu­žius ir ava­ly­nę, 1960- ie­ji

6-aja­me de­šimt­me­ty­je Cha­nel kos­tiu­mas ta­po vi­sų pa­si­tu­rin­čių mo­te­rų uni­for­ma; nuo­trau­ko­je juo ap­si­ren­gu­si ak­to­rė Eli­za­be­th Ta­y­lor

Dvi gar­sios da­mos: Co­co ir ak­to­rė Ro­my Sch­ne­i­der, 1971- ie­ji

Co­co mo­de­liu nau­do­ja­si dau­ge­lis ma­dos na­mų: tar­kim, šie­met jį pri­si­mi­nė „Mos­chi­no“2014–2015 me­tų ru­dens–žie­mos ko­lek­ci­jo­je

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.