BA­TE­LIAI

Zmones. Legendos - - Mada -

Dar vie­nas iko­ni­nis „Cha­nel“daik­tas – dvi­spal­viai ba­te­liai. Jie at­si­ra­do 1957-ai­siais, kai se­nu­tė Co­co in­ten­sy­viai kūrė ko­lek­ci­jas ir gul­dė ant men­čių kon­ku­ren­tus. Ba­tų idė­ja bu­vo Cha­nel, o at­li­kė­jų ne­rei­kė­jo to­li ieš­ko­ti. Jau ge­rus 20 me­tų mad­mu­aze­lei ba­tus siu­vo La­sa­re’as Mas­sa­ro, ku­rio ava­ly­nę ver­ti­no net prie­ka­biau­sios da­mos – pra­de­dant eks­centriš­ką­ja Vin­dzo­ro ku­ni­gaikš­tie­ne Wal­lis Simp­son, bai­giant Mar­le­ne Diet­ri­ch.

Tai bu­vo lai­ve­lio for­mos ba­su­tės su ne­aukš­tu siau­rė­jan­čiu kul­niu­ku ir asi­metriš­ku dir­že­liu. Co­co jas kūrė kaip sau: kad ga­lė­tų daug vaikš­čio­ti, ke­liau­ti. Ba­su­tės bu­vo tik­rai pa­to­gios, su elas­tin­gu įklo­tu, ku­ris tai­kė­si prie pė­dos ju­de­sių ir for­mos. Deko­ras ir­gi bu­vo ne šiaip sau. Prak­tiš­ka Cha­nel su­me­tė, kad juo­dos no­sys bus at­spa­rios gat­vės ne­šva­ru­mams ir vi­zu­a­liai siau­rins pė­das, o kū­no spal­vos da­lis tar­si taps ko­jų tę­si­niu, ir jos at­ro­dys il­ges­nės. Teo­ri­ja bu­vo jos, o štai au­to­rys­tės klau­si­mas li­ko at­vi­ras. Pik­ti lie­žu­viai pla­kė, kad to­kius ba­tus su juo­do­mis no­si­mis avė­jo Cha­nel aman­to Vest­mins­te­rio ku­ni­gaikš­čio tar­nai, ir mad­mu­aze­lė nu­ta­rė juos nu­sa­vin­ti.

Ne­aiš­ku ir tai, kas siu­vo pir­mą­sias ba­su­tes. Po­nia rink­da­vo­si bat­siu­vius pri­klau­so­mai nuo nuo­tai­kos: vie­ną die­ną pul­da­vo prie La­sa­re’o Mas­sa­ro, ki­tą – jį ig­no­ruo­da­vo ir šyp­so­da­vo­si jo sū­nui Ra­y­mon­dui. Vy­rai ry­tais net kirs­da­vo la­žy­bų, ku­riam tą die­ną di­zai­ne­rė bus pa­lan­ki. Nors pa­lan­ku­mas reiš­kė sun­kų dar­bą – dvi­spal­viai ba­te­liai bu­vo da­ro­mi ran­ko­mis, pra­de­dant odos rau­gi­ni­mu, bai­giant dvi­gu­ba C: iš vi­so – 50 ope­ra­ci­jų. Įdo­mu, kad „Mas­sa­ro“ir šian­dien siu­va ava­ly­nę „Cha­nel“ma­dos na­mams: tar­kim, šių me­tų sen­sa­ci­ja ta­pę hau­te cou­tu­re sport­ba­čiai – jų dar­bo. O ba­te­lius su juo­do­mis no­si­mis da­bar kur­pia vi­si, kas ne­tin­gi...

Dau­giau jo­kių ne­ma­rių nau­ja­da­rų Co­co Cha­nel ne­be­kū­rė, jo­kie iš­ki­lūs vy­rai jos or­bi­to­je ne­be­si­su­ko. Li­ko tik iš­ti­ki­mi tar­nai ir kam­ba­ri­nė, ku­ri su­leis­da­vo po­niai mor­fi­jaus, kad ši už­mig­tų. Ta­čiau die­no­mis ji ne­nu­styg­da­vo. Ir pas­ku­ti­nę jų Co­co par­ėjo iš žir­gų lenk­ty­nių. Vais­tų am­pu­lės gal­vu­tės nie­kaip ne­pa­vy­ko nu­lauž­ti, ir mad­mu­aze­lė, ste­bė­da­ma bergž­džias kam­ba­ri­nės pa­stan­gas, pa­sa­kė: „Štai kaip mirš­ta­ma.“

Kirsten Dunst aukš­ta­kul­niai, 2011- ie­ji

Ta­tuiruo­tos Fe­ar­ne Cotton ko­jos ir „Cha­nel“, 2010- ie­ji

2000–2001- ųjų „Cha­nel“ru­dens– žie­mos ko­lek­ci­jos smai­lia­no­siai

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.