Pa­gal eti­ke­tą

Zmones. Legendos - - Daiktai -

Šiuo­lai­ki­nės eti­ke­to tai­syk­lės ne­nu­ro­do, kiek žmo­gus pri­va­lo spin­to­je tu­rė­ti no­si­nių, ta­čiau už­si­me­na, jog rei­kia vi­sa­da su sa­vi­mi tu­rė­ti šva­rią no­si­nę, dar ge­riau – dvi. Vy­riš­kos no­si­nės pa­pras­tai siu­va­mos iš lan­guo­tos me­džia­gos, 30 cm x 30 cm dy­džio. Mo­te­riš­kos no­si­nai­tės ga­li bū­ti su įvai­riais pie­ši­nu­kais, pa­puoš­tos nė­ri­niais ir šiek tiek ma­žes­nės už vy­riš­kas – 20 cm x 20 cm. Anks­čiau no­si­nės ga­lė­jo bū­ti ir 45 cm x 45 cm, ir 18 cm x 18 cm dy­džio.

No­si­nė bū­ti­nai tu­ri bū­ti šva­ri, tvar­kin­gai su­lanks­ty­ta (per pu­sę ir dar per pu­sę), per­len­ki­mai – tvar­kin­gi, ly­gūs – no­si­nai­tės ne­tu­rė­tų bū­ti gė­da iš­trauk­ti iš ran­ki­nės ar ki­še­nės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.