Kaip tai­sy Klin­gai nau­do­ti no­si­nę

Zmones. Legendos - - Daiktai -

Nie­kas ne­no­ri at­ro­dy­ti pras­tai iš­auk­lė­tas, bet ar vi­si mo­ka nau­do­tis to­kiu pa­pras­tu daik­tu kaip no­si­nė? Pag­rin­di­nė tai­syk­lė – kar­tą pa­nau­do­tos no­si­nės ne­rei­kė­tų vėl ban­dy­ti tvar­kin­gai su­lanks­ty­ti taip, kaip bu­vo. Tvar­kin­gai su­lanks­ty­ta ga­li bū­ti tik šva­ri ir iš­ly­gin­ta no­si­nė, o jei jau pa­nau­do­jo­te, tie­siog ją su­glam­žy­ki­te. Pra­kai­to la­še­liams ir šal­ty­je iš­tryš­ku­siai aša­rai nu­va­ly­ti no­si­nės ne­bū­ti­na iš­lanks­ty­ti. Be­je, jei­gu jums net ir la­bai karš­ta, ne­man­da­gu no­si­ne vė­din­tis.

Jei at­si­ra­do bū­ti­ny­bė pa­si­nau­do­ti no­si­ne, ne­iš­lanks­ty­ki­te jos vi­sos, nes šniurkš­čiant no­sį no­si­nė ne­tu­ri už­deng­ti vi­so vei­do, o tik šner­ves, bur­ną ir smak­rą. Jei ne­ti­kė­tai ki­lo no­ras nu­si­čiau­dė­ti ar at­si­ko­sė­ti, pa­si­sten­ki­te no­sį ir bur­ną pri­deng­ti no­si­ne, jei ne­spė­ja­te jos su­si­ra­sti – pri­si­den­ki­te del­nu.

Kai smar­kiai slo­guo­ja­te, hi­gie­niš­kiau nau­do­tis vien­kar­ti­nė­mis no­si­nai­tė­mis. Pa­nau­do­tų no­si­nai­čių ne­iš­dė­lio­ki­te ant dar­bo sta­lo – pa­si­dė­ki­te jas į ran­ki­nę ar­ba me­s­ki­te tie­siai į šiukš­lia­dė­žę. Be­je, pa­nau­do­ję no­si­nės ne­ap­žiū­ri­nė­ki­te – tai pras­to to­no žen­klas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.