CHA­NEL 2.55

Zmones. Legendos - - Mada -

Var­giai ras­tu­me gar­sią da­mą, ku­ri ne­tu­rė­tų šios ran­ki­nės. Su­dė­jus vi­sas par­duo­tas, „Cha­nel 2.55“ap­juos­tų Že­mės ru­tu­lį, o klas­to­tės – ke­lis kar­tus. Daik­tas yra bran­go­kas ir – ne gro­žio eta­lo­nas, bet jį įsi­gi­ju­si mo­te­ris tar­si pa­ky­la hie­rar­chi­jos laip­tais. Net stu­den­tė su nuo­mo­ta „Cha­nel 2.55“at­ro­do kaip pog­rin­džio mi­li­jo­nie­rė. Be to, ga­li spė­ti, kad mer­gi­na – nekvai­la, ne­si­vai­ko vie­na­die­nių ver­ty­bių, mėgs­ta kla­si­ką, bran­gi­na re­lik­vi­jas. Ar­ba (ne­at­me­ski­me ir tos ga­li­my­bės) yra bai­si sno­bė.

Ki­tą­met ran­ki­nė švęs še­šias­de­šimt­me­tį. Pa­slap­tin­gi skai­čiu­kai reiš­kia, kad Co­co ją su­kū­rė 1955-ųjų va­sa­rį, ant­rą me­tų mė­ne­sį. Ga­li­ma spė­ti, jog ju­bi­lie­jaus pro­ga bus pa­kar­to­ti­nis lei­di­mas – li­mi­tuo­ta par­ti­ja ran­ki­nių, vi­siš­kai at­kar­to­jan­čių au­ten­tiš­ką ver­si­ją. Mat da­bar­ti­nė – kiek pa­to­bu­lin­ta, per jos gran­di­nes per­ner­ta oda, ir už­rak­tas – ki­toks: da­bar sag­tis įter­pia­ma į lo­go­ti­pą, o anks­čiau bu­vo sta­čia­kam­pis plokš­čias rė­me­lis, va­di­na­mas „Mad­mu­aze­lės už­rak­tu“. Ačiū bent už tai, kad jo ne­pa­va­di­no „Ne­kal­ty­bės dir­žu“, nors pra­s­mė bu­vo pa­na­ši.

Co­co dar 3-ia­ja­me de­šimt­me­ty­je ėmė siū­ti ran­ki­nes su pe­ties dir­že­liais. Šio fak­to ne­rei­kė­tų su­reikš­min­ti, nes anuo­met di­zai­ne­rė tie­siog pri­tai­kė ma­dai ka­rei­vių krep­šių dir­žus. O 1955-ųjų ran­ki­nė jau bu­vo tik­ras jos kū­ri­nys: mo­ty­vuo­tas ir su­as­me­nin­tas. Mo­ty­vai bu­vo pa­pras­ti – iš­si­blaš­kiu­si mad­mu­aze­lė nuo­la­tos kaž­kur nu­kiš­da­vo, pa­lik­da­vo ir pa­mes­da­vo ran­ki­nes, nes tu­rė­jo pras­tą įpro­tį ran­kas lai­ky­ti ki­še­nė­se. O as­me­ni­nė pa­tir­tis ve­dė į gi­lią pra­ei­tį. Į tuos lai­kus, kai jos tė­vas, ke­liau­jan­tis pre­kei­vis Al­ber­tas Cha­ne­lis, tris dukras ati­da­vė į vie­nuo­ly­no naš­lai­čių prie­g­lau­dą. Ir – į tuos, kai mer­gi­na, už­au­gu­si už mū­ro sie­nų, ėmė leis­ti lai­ką ka­ri­nin­kų drau­gi­jo­je ir ta­po šau­naus hu­sa­ro Étien­ne’o Bal­sa­no (1878– 1953) iš­lai­ky­ti­ne. Vy­ru­kas tu­rė­jo ge­rą tu­zi­ną mei­lu­žių, bet my­lė­jo tik ark­lius, tad ir Co­co lei­do lai­ką ark­li­dė­se ar­ba žir­gų lenk­ty­nė­se... Ele­gan­tiš­ku­mo vir­šū­nė – „Cha­nel 2.55“– gi­mė iš ne­la­bai ele­gan­tiš­kų da­ly­kų: jos pel­ta­kiai (va­di­na­mi „dei­man­tais“) per­im­ti iš žo­kė­jų švar­ke­lių, gran­di­nės yra pa­na­šios į tas, ant ku­rių vie­nuo­ly­no pri­žiū­rė­to­jos ne­šio­da­vo rak­tus, o slo­pi rau­do­na pa­mu­ša­lo spal­va – to­kia, ko­kios bū­da­vo naš­lai­čių suk­ne­lės.

To­kių au­ten­tiš­ką mo­de­lį at­kar­to­jan­čių ran­ki­nių bu­vo pa­ga­min­ta 2005-ai­siais, kai Co­co kū­ri­nys šven­tė pen­kias­de­šimt­me­tį Jen­ni­fer Lo­pez ran­ki­nė – jau mo­der­nus va­rian­tas; bū­tent to­kias ko­lek­cio­nuo­ja Ho­li­vu­do da­mos Bri­tų dai­ni­nin­kei My­lee­ne Klass yra kuo di­džiuo­tis ir be ran­ki­nės, ta­čiau dau­ge­liui po­nių ir pa­ne­lių „Cha­nel 2.55“– pres­ti­žo da­ly­kas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.