1961

Kla­vi­šai ir va­rik­lis

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Kom­po­zi­to­rius Ba­lys Dva­rio­nas (1904–1972) pri­va­lė­jo ser­gė­ti ran­kas. Į mu­zi­kos pa­sau­lį jis įžen­gė kaip ta­len­tin­gas pia­nis­tas, šio me­no mo­kė stu­den­tus ta­pęs Lie­tu­vos kon­ser­va­to­ri­jos pro­fe­so­riu­mi, be to – di­ri­ga­vo ge­riau­siems ša­lies or­kest­rams ir daug me­tų bu­vo vy­riau­sia­sis Dai­nų šven­čių di­ri­gen­tas. Ta­čiau vy­riš­kos pri­gim­ties ne­pa­kei­si: lais­va­lai­kiu, ati­trū­kęs nuo mu­zi­kos, su vi­su jam bū­din­gu kruopš­tu­mu kom­po­zi­to­rius ner­da­vo į sa­vo mėgs­ta­mos „Po­be­dos“va­rik­lį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.