TIK FAK­TAI

Zmones. Legendos - - Katastrofa -

Kel­tas pa­sta­ty­tas 1979-ai­siais Vo­kie­ti­jo­je.

ma­sis jo sa­vi­nin­kas – kom­pa­ni­ja „Vi­king Li­ne“, lai­vas bu­vo pa­va­din­tas „Vi­king Sal­ly“, plau­kio­jo tarp Tur­ku, Ma­rian­ha­mi­nos ir Stok­holm-o. Per ke­lio­li­ka me­tų jo sa vi­nin­kai kei­tė­si, il­gai­niui kiek pa­ki­to ir marš­ru­tas.

1993-iai­siais šve­dų komp&ani­ja „Nordst­röm Thu­lin“ir es­tų vals­ty­bi­nė lai­vy­bos kom­pa­ni­ja su­kū­rė bend­rą įmo­nę „Est­li­ne“ir įsi­gi­jo kel­tą, jį per­va­di­no „Es­to­nia“– at­gims­tan­čios vals­ty­bės var­du. Il­gis – 157,02 met­ro. Plo­tis – 24,2 met­ro. mtin­go rei­so me­tu kel­te bu­vo 989 žmo­nės – 803 ke­lei­viai ir 186 įgu­los na­riai.

Gar­siau­sia au­ka – ke­tu­rias­de­šimt­me­tis ro­ko dai­ni­nin­kas Ur­mas Alen­de­ris iš Es­ti­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.