DIP­LO­MA­TO AT­MI­NI­MAS LIE­TU­VO­JE

Zmones. Legendos - - Likimai -

1991-ai­siais Vil­niu­je Chiu­ne Su­gi­ha­ros var­du pa­va­din­ta gat­vė, 1999-ai­siais Lie­tu­vos ir Bel­gi­jos vers­lo bei moks­lo žmo­nių ini­cia­ty­va Kau­ne įkur­ta vie­šo­ji įstai­ga „Su­gi­ha­ros fon­das – dip­lo­ma­tai už gy­vy­bę“, sie­kian­tis skleis­ti to­le­ran­ci­jos idė­jas.

Bu­vu­sia­me Ja­po­ni­jos kon­su­la­to pa­sta­te Kau­no Ža­lia­kal­ny­je įreng­tas me­mo­ria­li­nis Su­gi­ha­ros na­mų mu­zie­jus su eks­po­zi­ci­ja, ku­ri prieš še­še­rius me­tus bu­vo at­nau­jin­ta Ja­po­ni­jos lė­šo­mis. Čia vyks­ta edu­ka­ci­nės prog­ra­mos, se­mi­na­rai. To pa­ties na­mo ant­ra­me aukš­te įkur­tas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Azi­jos stu­di­jų cent­ras, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­rian­tis Ja­po­ni­jai.

2001-ai­siais mi­nint Su­gi­ha­ros gi­mi­mo šim­tą­sias me­ti­nes, Vil­niu­je prie Bal­to­jo til­to pa­so­din­ta 200Ja­po­ni­jos do­va­no­tų sa­ku­rų alė­ja, Pa­mėn­kal­nio gat­vė­je ati­deng­tas pa­mink­li­nis ak­muo, iš­leis­tas pro­gi­nis vo­kas, at­mi­ni­mo me­da­liai. Po po­ros me­tų sa­ku­rų par­kas pa­so­din­tas ir Ne­mu­no sa­lo­je Kau­ne, iš­leis­tas dai­li­nin­ko Kos­to Kat­kaus su­kur­tas paš­to žen­klas, skir­tas pa­gerb­ti Chiu­ne Su­gi­ha­rai.

2005-ai­siais ja­po­nai Lie­tu­vo­je su­kū­rė vai­dy­bi­nės do­ku­men­ti­kos fil­mą „Vi­zos še­šiems tūks­tan­čiams gy­vy­bių“. Ja­po­nų dip­lo­ma­to istorija ir dar­bai iki šiol aud­ri­na ki­no kū­rė­jų vaiz­duo­tę – vis pa­si­girs­ta ke­ti­ni­mų per­kel­ti ją į di­džiuo­sius ki­no ek­ra­nus Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se.

Chiu­ne Su­gi­ha­ros me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je Kau­ne, jo dar­bo ka­bi­ne­te, sau­go­mi dip­lo­ma­to daik­tai, dar­bo prie­mo­nės. Čia įreng­ta ir šiuo­lai­kiš­ka eks­po­zi­ci­ja. Tvo­ros, prie ku­rios ka­dai­se bū­riuo­da­vo­si ka­ro pa­bė­gė­liai, ne­bė­ra, li­kę tik sim­bo­li­niai vil­ties var­tai

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.