Ke­ly­je

Zmones. Legendos - - Kodėl Gi Ne? -

BKrait­ra­lass1 B9u9s8h- ųBjųy lap­kri­čio 1-ąją iš­žy­gia­vo iš pie­ti­nio Pie­tų Ame­ri­kos smai­ga­lio Či­lė­je. Jo su­ma­ny­mas – pa­siek­ti sa­vo na­mus Ang­li­jo­je tik pės­čio­mis. Bush­by sėk­min­gai įvei­kė Pie­tų, Cent­ri­nę ir Šiau­rės Ame­ri­ką (iš vi­so per 27 000 ki­lo­met­rų), su lai­ki­nu bend­ra­žy­giu ame­ri­kie­čiu Di­mit­ri Kief­fe­riu le­du per­ėjo Be­rin­go są­siau­rį, ski­rian­tį Alias­ką nuo Ru­si­jos. Čiuk­čių pu­sia­sa­ly­je 2006-ųjų ko­vą jie su­lai­ky­ti, nes pa­suo­se ne­bu­vo žy­mų apie sie­nos kir­ti­mą. Pa­de­dant tuo­me­ti­niam Čiuk­čių apy­gar­dos gu­ber­na­to­riui Ro­ma­nui Ab­ra­mo­vi­čiui, ke­liau­to­jas vis­gi ga­vo vi­zą, ta­čiau, kaip ir pri­klau­so pa­gal Ru­si­jos įsta­ty­mus, tik trims mė­ne­siams. Ke­le­rius me­tus jis grįž­da­vo tiek lai­ko tęs­ti eks­pe­di­ci­jos, bet per­nai už vi­zos re­ži­mo pa­žei­di­mą pen­ke­riems me­tams ne­te­ko tei­sės net teik­ti pra­šy­mą įženg­ti į ša­lį. Da­bar pro­tes­tuo­da­mas su­ren­gė žy­gį nuo Los An­dže­lo iki Ru­si­jos am­ba­sa­dos Va­šing­to­ne, tu­rė­da­mas vil­tį at­kreip­ti dė­me­sį ir gau­ti ga­li­my­bę tęs­ti uni­ka­lią ke­lio­nę, – jei ji pa­si­sek­tų, Kar­las Bush­by tap­tų pir­muo­ju žmo­gu­mi, pės­čio­mis apė­ju­siu Že­mės ru­tu­lį be jo­kios trans­por­to pa­gal­bos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.