Per 1079 die­nas

Zmones. Legendos - - Kodėl Gi Ne? -

Por­tu­ga­lų jū­rų ke­liau­to­jas Fer­nan­do de Ma­gal­la­nes sa­vą­ją ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį pra­dė­jo 1519 me­tais nuo Is­pa­ni­jos kran­tų – iš­plau­kė pen­ki lai­vai su 270 žmo­nių. Pats eks­pe­di­ci­jos va­do­vas per konf­lik­tą su čia­bu­viais bu­vo nu­žu­dy­tas Fi­li­pi­nuo­se. Į gim­ti­nę 1522-ųjų rug­sė­jo 6-ąją grį­žo vie­nin­te­lis lai­vas „Vitto­ria“, jJou ak­na­paist os­ne­ab­sa stiánas del el­ca­no ir sep­ty­nio­li­kos žmo­nių įgu­la.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.