Ber­na­de­ta Lu­ko­šiū­tė-Stan­ke­vi­čie­nė.

Ne ma­no nuo­pel­nas yra „La­ba­nakt, vai­ku­čiai“. Tik­rai ne ma­no...

Zmones. Legendos - - Turinys - Jū­ra­tė RAŽKOVSKYTĖ

Pus­va­lan­dis, kai nie­kas ne­va­ry­da­vo nuo te­le­vi­zo­riaus ek­ra­no, ne­liep­da­vo ei­ti tvar­ky­ti žai­s­lų ir net ne­bar­da­vo už pra­si­žen­gi­mus. Pus­va­lan­dis, per ku­rį vai­kiš­ką die­nos ne­ri­mą nu­mal­šin­da­vo ra­miai sru­ve­nan­tis te­tos Be­tos bal­sas, La­ba­nak­tu­ko klau­si­mai, gra­ži pa­sa­ka ir juo­kin­gas ani­ma­ci­nis fil­mu­kas. Pus­va­lan­dis, ku­ris su lai­da „La­ba­nakt, vai­ku­čiai“ir jos ve­dė­ja Ber­na­de­ta LUKOŠIŪTE-STANKEVIČIENE bū­da­vo ko­ne šven­tas daž­nam so­viet­me­čio Lie­tu­vos vai­kui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.